Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Středa 05 Říj 2022
Home OSH Zlín Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2019
Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2019 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Sobota, 09 Listopad 2019 00:00

V sobotu 9. listopadu 2019 proběhlo v sále Domu kultury ve Vizovicích jednání "Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín". Letošního zasedání se zúčastnilo 109 představitelů ze 116 pozvaných sborů, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků, zasloužilí hasiči a funkcionáři a členové Okresní kontrolní a revizní rady. Jednání řídil náměstek starosty OSH Zlín Michal Staněk. Mezi hosty jsme přivítali PaedDr. Alenu Gajdůškovou, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Bc. Silvii Dolanskou, starostku Města Vizovice a Jana Štalmacha, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.

 

Účastníky shromáždění přivítala starostka Města Vizovice, Bc. Silvie Dolanská. Ocenila práci dobrovolných hasičů, vyslovila poděkování za aktivity a spolupráci s vizovickými hasiči. Pozvala všechny přítomné k návštěvě města nejen po dobu tohoto jednání.

Starosta OSH Ing. Josef Bernátík zhodnotil činnost OSH Zlín za období od předchozího shromáždění představitelů sborů. V úvodu svého vystoupení uvedl: „Z celospolečenského i spolkového pohledu je rok 2019 i pro nás, členy SH ČMS, velmi významný. Končí historicky významný rok 155-ti let českého dobrovolného hasičstva a blíží se období konání hodnotících a volebních výročních valných hromad sborů a okrsků."

Starosta dále vzpomněl významné hasičské osobnosti, které výrazně ovlivnily dobrovolné hasičské hnutí v Čechách a na Slovensku:

1) Počátkem letošního července uplynulo 95 let od data narození JUDr. Miroslava Řepiského – bývalého předsedy federálního výboru Svazu požární ochrany, nejvýraznější osobnosti československého hasičského hnutí druhé poloviny 20. století. Mimo jiné se zasloužil o záchranu chátrajícího zámku v Přibyslavi a o jeho přestavbu v české Centrum hasičského hnutí.

2) V I. pololetí přišly smutné zprávy ze Slovenska. Na velikonoční Velký pátek zemřel ve věku nedožitých 79 let pan Vendelín Fogaraš, který byl prezidentem Dobrovolné požární ochrany SR v letech 1997 až 2002, tedy jedno volební období. O dva měsíce později přišla další smutná zpráva od našich slovenských přátel. Dne 7. června ve věku 77 let zemřel pan JUDr. Jozef Minárik, který stál v čele Dobrovolné požární ochrany SR v letech 2002 až 2012, tedy 10 roků. Oba bývalí prezidenti se významně zapsali do pomyslné knihy bratrství a spolupráce s českými dobrovolnými hasiči.

3) Dne 18. srpna uplynul rok od okamžiku, kdy naše hasičské řady náhle opustil dlouholetý starosta Sdružení Čech, Moravy a Slezska ing. Karel Richter.

Při této příležitosti mi dovolte, abych připomněl, že v měsíci květnu byl Ing. Karel Richter oceněn In Memoriam Zlatým záchranářským křížem za výjimečný přínos pro dobrovolné záchranářství.

4) Před necelým týdnem, v neděli 3. listopadu, zemřel po dlouhé těžké nemoci PhDr. Josef Juráň, dlouholetý člen a předseda Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS, funkcionář Sboru dobrovolných hasičů Ratiboř, OSH Vsetín a KSH Zlínského kraje.

Dále starosta hovořil o činnosti OSH. Věnoval se práci výkonného výboru, okresních odborných rad a Aktivu zasloužilých hasičů. Členská základna v okrese Zlín přesáhla sedm tisíc členů, počet registrovaných mladých hasičů je nejvyšší v celé ČR s počtem 2142 MH. Od začátku roku 2019 se počet členů zvýšil o 371 na aktuálních 7494 dobrovolných hasičů v okrese Zlín. Velmi potěšitelné je zastoupení mládeže do 18 let, jejichž podíl činí 29% a hasiči do 26 let tvoří dokonce 42% z celkového počtu. Starosta se krátce zmínil o termínu nahlášení změn členské základny ve sborech v návaznosti na placení členských příspěvků v roce 2020. Zdůraznil potřebu zaslání informací prostřednictvím elektronického formuláře „Hlášení termínů a akcí na rok 2020". V závěru poděkoval za podporu a pomoc při plnění úkolů a zdůraznil, že bez vstřícnosti Zlínského kraje, měst, obcí, KSH, SH ČMS a ostatních spolupracujících subjektů si nedovede představit fungování OSH, okrsků či SDH. Bez spolupráce a vzájemné pomoci bychom velmi těžce naplňovali poslání a hlavní zaměření činnosti SH ČMS.

Člen Okresní kontrolní a revizní rady Josef Majzlík přednesl hodnotící zprávu o činnosti rady s důrazem na hospodaření a provádění kontrolní činnosti v okrese. Konstatoval přetrvávající nešvar příjemců dotace na akce, kde dochází k opožděnému předkládání podkladů k vyúčtování. Poděkoval za správnost a úplnost veškeré dokumentace činnosti OSH Zlín a účelnost využití dotačních prostředků.

Hospodář OSH Vlastimil Nevařil předložil stav plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu za 1-9/2019, které ukazují na vyrovnaný závěrečný účet hospodaření, případně mírný deficit z důvodu vyšších dotačních částek a tím i vyšších vlastních nákladů. Následně okomentoval návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2020, který je postaven jako vyrovnaný.

Byl projednán a schválen „Program jednání Výkonného výboru OSH Zlín na rok 2020 do doby jednání Shromáždění delegátů sborů" a „Plán činnosti – akcí na rok 2020". Potřebná pozornost byla věnována dokumentu k zajištění výročních valných hromad sborů a okrsků za rok 2019.

V diskusi vystoupili:

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková tlumočila poděkování za práci dobrovolných hasičů od ministra vnitra Jana Hamáčka. Hovořila o nutné profesionalizaci některých činností ve státě a postavení dobrovolných hasičů vedle nich. Poděkovala a poblahopřála k výborným výsledkům práce s mladými hasiči v okrese Zlín a uvedla, že se ve vládě diskutují podmínky další podpory práce s mládeží. V závěru svého vystoupení nabídla pozvání na prohlídku Parlamentu ČR s neformální besedou s ministrem vnitra.

Člen VV OSH a starosta SDH Kvítkovice Martin Holčík hovořil o přínosu nového seriálu soutěží pro mladé hasiče – Krajské uzlovací ligy. Ocenil práci s historickou technikou ve sborech a informoval přítomné o pořádání celostátního setkání a soutěže parních stříkaček dne 16. 6. 2019 v Otrokovicích, ze které byl proveden i zápis české knihy rekordů.

Michal Kubela z SDH Luhačovice vystoupil s dotazem, jak reagovat na nabídky k odkupu akcií HVP, a.s.,

Náměstek starosty OSH Vlastimil Nevařil reagoval na dotaz a doporučil akcie HVP, a.s. neprodávat

Starosta OSH vystoupil se dvěma návrhy:

  • vyslovení souhlasu s mandátem pro členy Výkonného výboru KSH Zlínského kraje z řad OSH Zlín (Nevařil, Jakuba, Bernátík) k volbě předsedy Kontrolní a revizní rady KSH ZK po úmrtí dosavadního předsedy PhDr. Josefa Juráně
  • v souladu se Stanovami SH ČMS, čl. 64, odst. 3a) navrhuje svolání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín v termínu 14. 3. 2020

Náměstek starosty OSH Michal Staněk upozornil na blížící se termín podání žádostí o dotace MŮJ KLUB a to do 18.11.2019.

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.

Závěrem starosta OSH poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání. V souvislosti s končícím volebním obdobím poděkoval představitelům sborů za velmi dobrou práci a popřál správné rozhodování při výběru kandidátů pro volby na blížících se VVH. Požádal představitele sborů o předání poděkování také těm členům, kteří se na dobrých výsledcích v roce 2019 podíleli.

Ve Zlíně dne 9. 11. 2019
Josef Bernátík, starosta OSH Zlín


FOTOGALERIE